Baraka Shalom Primary

2016
j
Baraka Shalom, Molo Region, Nakuru County
Kenya

Archives