Baraka Shalom Primary

2016
j
Baraka Shalom, Molo Region, Nakuru County
Kenya

Baraka Shalom Primary School is located near Molo, Nakuru County, Kenya. This school was completed in 2016.

Baraka Shalom Primary

Visit other Village Impact schools in Kenya

Archives