Shalom Primary School

2012
j
RV4V+3J7, Rongai
Kenya

Archives